سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

جرم سقط جنین

جرم سقط جنین
انسان زمانی به دنیا می آیدحیات او مورد حمایت قانون قرار می گیردوقانون گذار صدمه به حیات انسان را بعنوان قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی جرم انگاری کرده است ومجازات های سختی را برای آن پیش بینی کرده است لذا انسان قبل از اینکه به دنیا بیاید مرحله ای را طی می کند که نمی توان نام انسان را براو نهاد بلکه بعنوان خاص بنام حمل یا جنین مورد شناسایی قرار می گیرد لذا سلب حیات از این موجود قتل نیست تا بتوان مرتکب آن را بعنوان جرم قتل عمد تحت تعقیب قرار داد واز طرفی حمایت از جان انسان مستلزم حمایت از جنین نیز می باشد.حمایت از جنین قبل از آنکه مبنای عرفی و قانونی داشته باشدمبنای شرعی است زیرا جوامع ابتدایی تحت تاثیر آموزه های دین مسیح سقط جنین را جرم دانستند-کشور فرانسه که قوانین آن الگوی بسیاری از کشورها است در حدود ۵۰۰ سال پیش مجازات اعدام را برای آن برقرار کرد و بعدا مجازات آنرا به حبس تبدیل کرد.در حقوق سایرکشورها من جمله آمریکا-انگلیس-اردن و…. این عمل جرم ومجازات دارد.
تعریف سقط جنین:اخراج مصنوعی حمل قبل از موعد طبیعی آن بنحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.فرقی نمی کند که سقط جنین در کدام مرحله از مراحل رشد جنین باشدلیکن قدر متیقن آنست که بعد از سیزده روز از زمان تشکیل لقاح و چسبیدن به دیواره رحم می باشد،نکته قابل توجه آنست چنانچه جنین که سقط می شود ناقص الخلقه باشد وپزشک نیز آنرا تایید کند اما این امر تاثیری در مجازات کیفری ندارد.برای تحقق این جرم نیاز است که میان رفتار فیزیکی و از بین رفتن جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد لذا اگر شخصی مرتکب قتل مادر شود ومرگ مادر سبب از بین رفتن جنین باشد سقط جنین حساب نمی آید، ما دو نوع سقط جنین داریم :۱- عمدی: مثلا شخصی بداندزنی حامله است وبادادن دارو به زن حامله یا وارد کردن ضربه به بدن زن باعث سقط جنین شود. ۲- غیرعمدی: شخصی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه با زن حامله برخورد نمایدو موجب سقط جنین وی شود.
مجازات سقط جنین :حبس تعزیری از حداقل دو سال و حداکثر ۵ سال حبس برای شخصی که در اثر ضربه یا اذیت و آزار موجب سقط میشود ویا فراهم کردن وسایل سقط توسط پزشک وماما ودارو فروش صورت گیرد،حبس تعزیری از حداقل شش ماه وحداکثر دو سال برای سقط جنین از راه دادن ادویه یاوسایل دیگر ،وحبس تعزیری حداقل نودویک روزو حداکثر شش ماه برای اشخاصی که راهنمایی به استعمال ادویه یا وسایل دیگر برای سقط مینمایند.البته در همه موارد دیه جنین در هر مرحله ای که باشد توسط مرتکب باید پرداخت شود.باید توجه داشت که سقط درمانی با توجه به ماده واحده سقط درمانی سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی صرفا باتشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی بربیماری جنین بعلت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ویا بیماری مادر که با تهدید جان مادر توام باشد قبل از ولوج روح یعنی چهارماهگی با رضایت زن مجاز است ومجازات ومسئولیتی متوجه پزشک مباشرنخواهد بود در غیر این صورت سقط جنین به هر شکل صورت گیرد جرم است ومجازات دارد.

ارسال شده در: جرائم, دسته‌بندی نشده

ارسال یک پاسخ: (۰) →