سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

تصرف در مال مشاع و رفع اختلاف از آن

مالکیت مشاعی افراد در اشیاء و اموال یا از طریق عقدی از عقود حاصل میشود مثلا دو یا چند نفر زمین و یا آپارتمان و یا وسیله نقلیه ایی را در قالب عقد بیع خریداری می نمایند و یا اینکه این اشتراک بصورت قهری در اثر ارث حاصل میشود البته روشهای دیگری نیز جهت ایجاد اشتراک وجود دارد که بلحاظ عدم تحقق کمتر، آن در جامعه فعلی از ذکر آن خودداری می گردد، حال اگر اشتراک در مال مشاع از هر کدام از طرق ذکرشده ایجاد گردید و سپس مالکین مشاعی از جهت در تصرف گرفتن مال مشاع با یکدیگر توافق نداشته و به اختلاف برخورد نمایند باید به چه نحو عمل و اقدام نمایند.
۱- در صورتیکه احدی از مالکین مشاعی، مال موضوع اشتراک را در تصرف داشته باشد و اجازه تصرف به سایرین مالکین مشاعی را ندهد و یا اینکه امکان استفاده مال مشاع در آن واحد برای ماکلین مشاعی میسور نباشد بطور مثال ممکن است مال مشاعی یک واحد آپارتمان یا یک قطعه زمین است که یکی از مالکین مشاعی که آنرا در تصرف دارد اجازه تصرفات به سایر مالکین را نمیدهد و یا اینکه بلحاظ کوچک بودن آپارتمان یا زمین امکان استفاده تمام شرکاء در آن واحد از آن وجود ندارد در این فرض هرکدام از مالکین مشاعی یا به تنهایی و یا به اتفاق یکدیگر می توانند طی تنظیم دادخواستی و بخواسته صدور حکم بر بر خلع از ملک مشاعی از دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع شده است درخواست رفع تصرف مالک مشاع را بنمایند و در این مورد دادگاه به استناد مواد ۳۰۸و۵۸۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به سند مالکیت رسمی حکم بر رفع تصرف از ملک، مشاع صادر می نماید ، لیکن پس از رفع تصرف ، ملک مشاع به تصرف سایر مالکین مشاعی داده نمیشود تا زمانیکه کلیه مالکین با یکدیگر در خصوص نحوه تصرف به توافق برسند، ضمنا مالک یا مالکین مشاع می توانند ضمن دادخواست خلع ید مطالبه اجرت المثل ایامی را که مالک مشاعی ملک یا زمین را در تصرف داشته است با جلب نظر کارشناس درخواست نمایند ، این نکته قابل اهمیت است چنانچه زمین یا آپارتمان دارای سند رسمی مالکیت نباشد مالک یا مالکین مشاع همزمان با خواسته خلع ید در دادخواست باید خواسته اثبات مالکیت مشاعی را نیز بر مبنای دلیل مالکیت به خواسته خود اضافه نمایند و دلیل مالکیت که ممکن است قولنامه عادی که بموجب آن ملک را بصورت اشتراک خریداری کرده اند و یا اگر مال مورثی باشد گواهی حصر وراثت و استشهادیه مبنی بر مورثی بودن زمین و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی را بعنوان دلیل در ستون دلایل دادخواست ذکر نمایند .
۲- در صورتیکه مال مشاع ، زمین یا آپارتمان دارای سند رسمی مالکیت باشد و پس از اینکه مالکین مشاعی در خصوص خرید و فروش آن فی مابین خود و یا به اشخاص ثالث به توافق نرسیدند پس از ارائه دادخواست صدور حکم بر خلع ید همزمان می توانند به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه و درخواست افراز سهم خود را در مال مشاع را بنمایند و اداره ثبت پس از استعلام از شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح و اخطاریه به سایر مالکین مشاعی در نهایت یا ملک را قابل افراز تشخیص میدهد و یا غیر قابل افراز و در صورتیکه قابل افراز باشد سهم مالک یا مالکین مشاعی جدا می گردد و در فرضی که ملک غیر قابل افراز باشد گواهی عدم افراز را صادر و سپس مالکین مشاعی می توانند با ارائه دادخواست بخواسته صدور حکم بر دستور فروش مال مشاع از طریق دادگاه اقدام نمایند و سپس دادگاه نیز حکم لازم را صادر و بعد جهت تعیین قیمت موضوع به کارشناس ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناس آگهی مزایده انتشار و هر کدام از مالکین مشاعی یا سایر اشخاص ثالث می توانند در مزایده شرکت و به بالاترین قیمت پیشنهادی که بالاتر از نظر کارشناس باشد ملک را خریداری نمایند و پس از واریز وجه از سوی خریدار متعاقبا با معرفی خریدار به دفتر اسناد رسمی سند رسمی ملک بنام ایشان انتقال می یابد و بدین صورت تعیین تکلیف میشود و در صورتیکه ملک مشاع ، زمین یا آپارتمان دارای سند مالکیت رسمی نباشد هر کدام از مالک یا مالکین مشاع میتواند مستقیما از طریق دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است دادخواست خلع ید بر علیه متصرف مال مشاع و همچنین درخواست فروش مال مشاع را همزمان درخواست نمایند و بدین صورت اختلافات مالکین مشاعی فیصله می یابد.

ارسال شده در: توصیه های حقوقی, حقوقی

ارسال یک پاسخ: (۰) →